01Thi
 
02Fri
니퍼 쓰다보면 자꾸 이 나가고 날도 무뎌져서 속상했는데 그냥 줄로 갈면 되는구나... 개꿀
03Sat
 
04Sun
블루노 나노는 A6, A7 이 있어서 핀 수가 맞을거라고 생각했지만 데이터시트를 똑바로 안 본 몽총한 나의 착각이었다.
05Mon
 
06Tue
 
07Wed
 
08Thi
 
09Fri
 
10Sat
 
11Sun
 
12Mon
 
13Tue
 
14Wed
 
15Thi
 
16Fri
으으 멍청한 나색기...
17Sat
 
18Sun
 
19Mon
 
20Tue
 
21Wed
 
22Thi
 
23Fri
 
24Sat
 
25Sun
 
26Mon
 
27Tue
 
28Wed
 
29Thi
 
30Fri